PERSONVERNERKLÆRING - EiendomsMegler1

Ditt personvern er viktig for deg, og for oss. EiendomsMegler 1 bestreber seg på å behandle alle personopplysninger med respekt og forsiktighet og i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Informasjonen i det følgende er ment for å gi deg forståelig informasjon om hvordan ditt personvern ivaretas av oss.

EiendomsMegler 1 behandler personopplysninger i flere sammenhenger. Blant annet behandler EiendomsMegler 1 personopplysninger om selger, kjøper og interessenter i forbindelse med gjennomføringen av det enkelte eiendomsmeglingsoppdraget. Vi gjør også bruk av personopplysninger i forbindelse med markedsføringen av våre tjenester. Vår bruk av personopplysninger for disse formålene omtales nærmere i DEL I under.

I tillegg vil ditt besøk på denne nettsiden i mange tilfeller innebære at du legger igjen opplysninger som vi vil gjøre bruk av, og i DEL II gjøres nærmere rede for når, hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger og atferdsdata i forbindelse med ditt besøk på denne nettsiden, samt hvordan ditt personvern ivaretas i denne forbindelse

Hvem er vi?

EiendomsMegler 1 Innlandet AS.

Med mindre annet fremgår uttrykkelig i tilknytning til bruk av enkelte skjema eller tjenester er dine personopplysninger samlet inn og behandlet av EiendomsMegler 1 Innlandet AS og det avdelingskontoret som oppdraget/prosjektet tilhører.

DEL I – Generell del - Håndtering av personopplysninger i EiendomsMegler 1

1 - Behandlingsansvarlig
Daglig leder i de ulike EiendomsMegler 1-foretakene er ansvarlige for selskapenes behandling av personopplysninger.

2 - Behandling av dine personopplysninger
EiendomsMegler 1 behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

  • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføre boliger
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester
  • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak

Personopplysninger vil ikke bli behandlet uten at det foreligger adgang til dette, noe som forutsetter at det foreligger et såkalt gyldig «behandlingsgrunnlag». EiendomsMegler 1 kan ha behandlingsgrunnlag enten i kraft av «avtale», uttrykkelig «samtykke» fra deg, eller «i kraft av lov. Vi benytter også behandlingsgrunnlaget «legitim interesse» i de tilfellene vi har en berettiget interesse i å gjøre bruk av personopplysninger som overstiger hensynet til den enkeltes personvern.

Dine personopplysninger vil ikke bli benyttet til andre formål enn det formål som er angitt i forbindelse med at personopplysningene blir registrert.

3 - Hvor lenge lagres personopplysningene dine?
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har. Eiendomsmeglingsforskriften pålegger ethvert eiendomsmeglingsforetak å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år. Dette innebærer at en lang rekke personopplysninger vil bli lagret i 10 år uten at man har krav på å få opplysningene slettet. Dette gjelder personopplysninger som registreres i forbindelse med at du inngår et oppdrag med EiendomsMegler 1, deltar på visning, registrerer deg som interessent, inngir bud eller kjøper en eiendom.

Opplysningene vil imidlertid ikke bli benyttet til annet en arkivformål med mindre det foreligger behandlingsgrunnlag til å benytte personopplysningene til annet formål. Ivaretakelse av at opplysningene kun blir benyttet til arkivformål sikres gjennom tilgangsstyringer i våre elektroniske databehandlingssystemer.

Personopplysninger innhentet utelukkende gjennom ditt spesifikke samtykke for spesifikke formål, eksempelvis nyhetsbrev og direkte markedsføring pr. SMS eller E-post, vil vi slette dersom du ber Behandlingsansvarlig om det. EiendomsMegler 1 vil for øvrig gi nærmere informasjon om fremgangsmåten for å få dine opplysninger slettet i forbindelse med at det enkelte samtykke eventuelt gis.

4 - Får andre tilgang til dine personopplysninger?
EiendomsMegler 1 vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Hvorvidt personopplysningene deles med andre beror på formålet opplysningene er innhentet for. Opplysninger om selger og kjøper vil deles med relevante tredjeparter som er nødvendige for gjennomføring av handelen.

Dersom opplysningene er innhentet for at du har bedt om en tjeneste, eksempelvis verdivurdering eller markedsføringstjenester som «Nyhetsbrev» el.l. pr. SMS eller E-post, vil opplysningene deles med relevante tredjeparter i den grad det er nødvendig for å levere den aktuelle tjenesten.

Utover dette vil dine personopplysninger ikke deles med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

5 - Bruk av databehandlere
EiendomsMegler 1 inngår databehandleravtale med alle tredjeparter som behandler personopplysninger på vegne av seg. Den aktuelle databehandleren kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt og beskrevet i denne personvernerklæringen.

6 - Hvor lagres dine personopplysninger?
Personopplysninger som behandles av lagres på servere i Norge. EiendomsMegler 1 vil i noen tilfeller overføre personopplysninger ut av EU, gjennom plassering av server eller supportpersonell. I slike tilfeller vil overføringen være regulert av egne databehandleravtaler som inneholder EUs standardklausuler. Overføring av personopplysninger til USA vil bare skje til selskaper som er sertifisert etter Privacy Shield.

7 - Rettigheter
Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til behandlingsansvarlig i de enkelte foretakene. Finn behandlingsanvarlig

Dersom du mener at dine personopplysninger behandles i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

8 - Endringer
Dersom det foretas endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

DEL II – Spesiell del - personvern knyttet til bruk av denne nettsiden

Generelle vilkår for bruk av nettstedet.

Innholdet på vårt nettsted er kun en oversikt over prosjekter som selges gjennom EiendomsMegler 1, samt øvrig aktuell informasjon. Vi forsøker til enhver tid å sikre at all informasjon som presenteres på våre nettsider er korrekt, men feil kan forekomme og vi påtar oss ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.

Lenker til eksterne nettsider er kun opprettet for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig for våre Brukere. EiendomsMegler 1 er ikke ansvarlig for innholdet på nettsider der det fremgår at informasjonen tilbys av tredjepart eller annen informasjon som presenteres på eller via slike nettsider.

Alt innhold på prosjektets nettside er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som får følge av åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt uten skriftlig samtykke.

Tvister som skulle oppstå som følge av bruk av denne nettsiden, reguleres i samsvar med norsk rett og er underlagt norsk verneting.

1- Hvorfor behandler vi personopplysninger?
Personopplysninger om våre Brukere vil bli innhentet og lagret dersom du som Bruker velger å gi oss disse i forbindelse med at du selv foretar en registrering av bruker på våre nettsider eller ber om en konkret tjeneste fra oss. Opplysningene vil primært bli benyttet til å levere etterspurte tjenester til våre Brukere. Vi har f.eks. behov for å behandle Brukernes personopplysninger for å gjennomføre bestilling av en salgsoppgave, svare på diverse henvendelser på våre nettsider, følge opp arbeid med verdivurdering av eiendom, osv.

Vi kan også bruke personopplysningene til å sende ut informasjon om tilbud og markedsføringsmateriale dersom Brukerne selv har samtykket til det. Samtykke blir i så fall innhentet i forbindelse med forespørsel om tilgang til bestemte tjenester eller leveranser fra EiendomsMegler 1.

Utover dette samler vi inn atferdsdata fra besøkende på nettsiden. Denne informasjonen benytter vi til å optimalisere innholdet på nettsiden vår, se på bruksmønster og tilpasse målrettet annonsering for digitale flater. For å gjøre dette benytter vi informasjonskapsler, også kjent som cookies. Bruken av atferdsdata krever ikke samtykke fra deg, men du kan hindre oss i å bruke atferdsdata som beskrevet foran ved å endre innstillingene for din nettleser. Mer informasjon om vår bruk av cookies, samt hvordan du hindrer slik bruk, kan du lese mer om nedenfor i pkt. 9.

Personopplysninger om våre Brukere skal alltid behandles innenfor de rammene av det formålet som er beskrevet i forbindelse med etablering eller leveranse av våre tjenester.

2- Hvilke personopplysninger behandler vi?
I sin alminnelighet vil vi bare behandle personopplysninger om våre Brukere som er nødvendig for å gjennomføre det tiltaket som Brukerne selv har bedt oss om. Dette vil typisk omfatte navn på Brukere, postnummer, adresse, telefonnummer og e-post.

Det innhentes kun de personopplysningene som er nødvendige for å levere tjenesten til våre Brukere.

3- Hvordan samler vi inn personopplysninger?
Kilden til opplysningene vi har om våre Brukere vil normalt være Brukerne selv som gir oss tilgang gjennom utfylling av skjema og informasjonsfelter knyttet til de tjenestene som etterspørres.

4- Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningen?
Vi vil i noen tilfeller kunne innhente samtykke fra våre Brukere til behandlingen av personopplysninger, men vi vil også behandle opplysninger uten å be om spesifikt samtykke der dette er nødvendig for å levere tjenestene som Brukernes har bedt oss om før avtale inngås.

5- Hvem har tilgang til personopplysninger hos oss?
Vi vil begrense tilgangen til personopplysningene om våre Brukere til de personer i EiendomsMegler 1 som har behov for slik tilgang ut fra de formålene som er nevnt under punkt 2 ovenfor. Vi kan også dele disse opplysningene med våre leverandører av lagringstjenester og andre samarbeidspartnere, og ved særskilt behov også våre rådgivere, revisorer, advokater, IT-konsulenter og andre. Vi vil i slike tilfeller påse at alle opplysninger blir behandlet fullt ut i samsvar med formålet og at våre leverandører påtar seg ansvar for å ivareta informasjonssikkerhet i samsvar med de krav og regler som til enhver tid gjelder.

6- Hvem utleverer vi personopplysninger til?
Vi vil kunne benytte leverandører (databehandlere) som bistår oss med behandlingen av personopplysningene om våre Brukere. Dette vil typisk være leverandører av lagringstjenester, kommunikasjonsløsninger og markedsføringstjenester som inngår i våre bruker- og leverandørsystemer.

Personopplysninger vil for øvrig ikke bli overført til tredjepart utover de som er nevnt i denne personvernerklæringen.

7- Hvordan og hvor lenge lagrer vi personopplysninger?
Personopplysninger om våre Brukere skal kun oppbevares så lenge det er behov for ut fra formålet med behandlingen, og skal deretter slettes. I noen tilfeller kan personopplysninger lagres over en lengre periode dersom det vil være hensiktsmessig for oppfølging av et gjennomført tiltak, eller dersom dette er påkrevet ut fra vår arkivplikt, jf. DEL I pkt. 3.

Personopplysninger vi samler inn i forbindelse med bruk av våre nettsider, lagres hovedsakelig elektronisk i bl.a. kjernesystem, CRM og meglersystem.

Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som Bruker, med mindre det er lovpålagt å oppbevare slike opplysninger en viss tid. Begjæring om sletting kan sendes til foretakets behandlingsansvarlig.

8- Hvordan sikrer vi behandlingen av personopplysninger?
Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene om våre Brukere og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende lovverk. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. Nærmere opplysninger om disse risikovurderingene og sikkerhetstiltakene kan fås ved henvendelse til oss.

9- Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies) på vårt nettsted?
EiendomsMegler 1 bruker informasjonskapsler for å analysere det generelle brukermønsteret på våre nettsider, eksempelvis for å utarbeide statistikk over:

  • Hvor mange som besøker ulike sider
  • Hvor lenge besøket varer
  • Hvilke nettsteder brukerne kommer fra
  • Hvilke nettlesere som benytte

Dette gjør vi for å stadig kunne utvikle våre sider slik at de til enhver tid skal gi brukerne en best mulig brukeropplevelse. Ved hjelp av informasjonskapsler utstedt av tredjepart (3. parts cookies), jf. under, kan du oppleve å få digitale markedsføringsbudskap fra oss, basert på innhold og sider du har besøkt på våre nettsider, såkalt retargeting. Disse informasjonskapslene inneholder kun aggregert informasjon og ingen opplysninger som kan identifisere deg som bruker.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som våre nettsider lagrer på din datamaskin. Filene kan kun leses av EiendomsMegler 1 og brukeren selv, og brukes for eksempel for å se om brukeren har besøkt nettstedet tidligere, tidspunktet for besøket samt hvilket nettsted brukeren kom fra.

«Vi bruker Facebook Pixel for å spore bruk av nettsiden for å kunne treffe besøkende med relevante budskap i markedsføringsøyemed. Facebook plasserer en informasjonskapsel i nettleseren din som viser at du har besøkt vårt nettsted. Informasjonen er anonymisert og slettes etter 180 dager. Ingen av informasjons-kapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Din IP-adresse anonymiseres ved bruk av «anonymizeIP».»

EiendomsMegler 1 – bruk av Google analytics
EiendomsMegler 1 bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. I de tilfeller vi benytter Google Analytics, blir informasjonen om din bruk lagret på Googles servere i USA. Informasjonskapselen samler blant annet inn IP-adressen din, men vi har valgt å legge inn en kode som fjerner de siste sifrene fra IP-adressen din før informasjonen lagres av Google. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte brukeren.

Her ser du hvilke informasjonskapsler som benyttes av Google Analytics.

EiendomsMegler 1 – bruk av tredjeparts spørringer
Dette er spørringer som er laget av en bruker til en ekstern tjenesteleverandør. Til tross for at disse spørringene ikke setter noen cookies, kan de fortsatt overføre informasjon til tredjepart. Google Analytics arbeider gjennom tredjeparts spørringer.

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

www.nettvett.no kan du lese mer om hvordan du administrer informasjonskapsler i nettleseren din.

Brukere som har spørsmål eller krav forbundet med vår behandling av personopplysninger, kan kontakte behandlingsansvarlig.

EiendomsMegler 1 – sosiale medier og behandlingsansvar
For våre sider på sosiale medier, som vår Facebook Page, vil vi kunne ha delt behandlingsansvar med tilbyderen av det sosiale mediet (begrenset til de dataene vi har kontroll over eller tilgang til). For det sosiale mediets bruk av opplysninger om deg oppfordrer vi deg til å lese deres personverninformasjon. Vi behandler opplysninger om dine aktiviteter på vår side, som at du besøker den, publiserer innhold der (f.eks. tekst, bilder og videoer) og reagerer på vårt eller andres innhold (f.eks. likes og kommentar) til å administrere siden. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av opplysninger til dette formålet er vår berettigete interesse i å gjøre tilgjengelig vårt innhold på sosiale medier og å kommunisere med deg. Vi behandler også aggregerte opplysninger om besøk og aktivitet på våre sider på sosiale medier til statistikk- og analyseformål. Dette er ikke personopplysninger for oss, fordi vi kan ikke knytte dette til enkeltpersoner. Vi lagrer ikke disse opplysningene selv, men vi har tilgang til dem så lenge vi opprettholder vår side på det sosiale mediet. Du kan når som helst slette opplysninger om deg, f.eks. ved å fjerne innhold eller reaksjoner du har publisert. Merk at dine opplysninger ikke slettes bare ved at du slutter å følge vår side.

Dato: 07.12.2020

EiendomsMegler 1 Innlandet AS